සුදුසුකම් - සීමාසහිත කිංඩාඕ ජියැන්මා ජාන තාක්ෂණ සමාගම.