සමාවයවික වර්ණමිතික න්‍යෂ්ටික අම්ල අනාවරක නිෂ්පාදකයින් සහ සැපයුම්කරුවන් - චීනය සමාවයවික වර්ණමිතික න්‍යෂ්ටික අම්ල අනාවරක කර්මාන්ත ශාලාව

  • ND300

    ND300

    නව පරපුරේ න්‍යෂ්ටික අම්ල වේගවත් හඳුනාගැනීමේ තාක්ෂණය Colorimetric සමාවයවික න්‍යෂ්ටික අම්ල අනාවරණය කිරීමේ තාක්ෂණය යනු නිවැරදි වේගවත්, වේගවත්, අවබෝධාත්මක හා ගුණාත්මක න්‍යෂ්ටික අම්ල අනාවරණය කර ගත හැකි ස්ථානීය වේගවත් අනාවරණයක් සඳහා නෙඩර්බියෝ විසින් ස්වාධීනව සංවර්ධනය කරන ලද නව වේගවත් න්‍යෂ්ටික අම්ල හඳුනාගැනීමේ තාක්ෂණයකි. ප්රතිපල.