සමාවයවික PCR අනාවරක නිෂ්පාදකයින් සහ සැපයුම්කරුවන් - චීන සමාවයවික PCR අනාවරක කම්හල

  • ND200

    ND200

    නිරවද්‍ය, වේගවත්, අතේ ගෙන යා හැකි සහ භාවිතා කිරීමට පහසු සමාවයවික විස්තාරණ තාක්‍ෂණය නව න්‍යෂ්ටික අම්ල (ජාන) විස්තාරණ තාක්‍ෂණයකි. න්‍යෂ්ටික අම්ලය වේගයෙන් විස්තාරණය කිරීමේ අරමුණ සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා නිශ්චිත එන්සයිම සහ විශේෂිත ප්‍රයිමර් හරහා ප්‍රතික්‍රියා ක්‍රියාවලිය නියත උෂ්ණත්වයක පවතී.