මයිකොප්ලාස්මා නියුමෝනියා නිෂ්පාදකයින් සහ සැපයුම්කරුවන් - චයිනා මයිකොප්ලාස්මා නියුමෝනියා කර්මාන්ත ශාලාව