න්යෂ්ටික අම්ල හඳුනාගැනීම ප්රතික්රියාකාරක නිෂ්පාදකයින් සහ සැපයුම්කරුවන් - චීනයේ න්යෂ්ටික අම්ල අනාවරණය කිරීමේ ප්රතික්රියාකාරක කර්මාන්ත ශාලාව