න්‍යෂ්ටික අම්ල හඳුනාගැනීමේ ප්‍රතික්‍රියාකාරක නිෂ්පාදකයින් සහ සැපයුම්කරුවන් - චීනය න්‍යෂ්ටික අම්ල හඳුනාගැනීමේ ප්‍රතික්‍රියාකාරක කර්මාන්ත ශාලාව