ප්‍රමාණාත්මක තත්‍ය කාලීන PCR නිෂ්පාදකයින් සහ සැපයුම්කරුවන් - චීනයේ ප්‍රමාණාත්මක තත්‍ය කාලීන PCR කර්මාන්ත ශාලාව

  • ND360

    ND360

    අර්ධ සන්නායක ශීතකරණ තාක්‍ෂණය භාවිතා කරමින්, nd360 ප්‍රතිදීප්ත ප්‍රමාණාත්මක PCR උපකරණයට PCR විස්තාරණ ක්‍රියාවලිය ඉක්මනින් අවබෝධ කර ගත හැකි අතර, ඉහළ සංවේදී ගුවන්විදුලි සහ රූපවාහිනී අනාවරණ පද්ධතියක් හරහා තත්‍ය කාලීනව ප්‍රතිදීප්ත සං signal ා හඳුනාගත හැකි අතර බලගතු විශ්ලේෂණ මෘදුකාංග හරහා විශ්ලේෂණය කර ක්‍රියාවට නැංවිය හැකිය.