ඒඩ්ස් සහ වෛරස් හෙපටයිටිස් නිෂ්පාදකයින් සහ සැපයුම්කරුවන් - චීන ඒඩ්ස් සහ වෛරස් හෙපටයිටිස් කර්මාන්ත ශාලාව