ව්යාධිජනක ක්ෂුද්ර ජීවී නිෂ්පාදකයින් සහ සැපයුම්කරුවන් - චීනයේ ව්යාධිජනක ක්ෂුද්ර ජීවී කර්මාන්ත ශාලාව

  • Pathogenic Microorganism detection kit

    ව්යාධිජනක ක්ෂුද්ර ජීවී හඳුනාගැනීමේ කට්ටලය

    මෙම ශ්‍රේණිය ජන්මා ජානයේ මව් සමාගම වන "නැවිඩ්" හි නිෂ්පාදනයකි.
    මෙම නිෂ්පාදනය ස්ටැෆිලොකොකස් ඕරියස්, එස්චරීචියා කෝලි ඕ 157: එච් 7, ලිස්ටීරියා මොනොසයිටොජීනස්, විබ්‍රියෝ පැරහෙමොලිටිකස්, සැල්මොනෙල්ලා සහ බැසිලස් සීරියස් වැනි ආහාර මගින් බෝවන ව්‍යාධිජනක ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් වේගයෙන් හඳුනා ගැනීම සහ පරීක්ෂා කිරීම සඳහා යොදා ගනී.