මිනි කේන්ද්‍රාපසාරී නිෂ්පාදකයින් සහ සැපයුම්කරුවන් - චීන මිනි කේන්ද්‍රාපසාරී කර්මාන්ත ශාලාව