ආමාශ ආන්ත්රයික පත්රිකා නිෂ්පාදකයින් සහ සැපයුම්කරුවන් - චීනය ආමාශ ආන්ත්රයික පත්රිකා කර්මාන්ත ශාලාව