ආමාශ ආන්ත්රයික පත්රිකා නිෂ්පාදකයින් සහ සැපයුම්කරුවන් - චීනයේ ආමාශ ආන්ත්රයික කර්මාන්තශාලාව