ශී Nap ්‍ර න්‍යෂ්ටික අම්ල නිස්සාරණ කට්ටල නිෂ්පාදකයින් සහ සැපයුම්කරුවන් - චීනයේ වේගවත් න්‍යෂ්ටික අම්ල නිස්සාරණ කට්ටල කර්මාන්ත ශාලාව