විසඳුම් නිෂ්පාදකයින් සහ සැපයුම්කරුවන් - චීන විසඳුම් කර්මාන්ත ශාලාව

  • SARS-CoV-2(2019-nCoV)  Detection Total Solution

    SARS-CoV-2 (2019-nCoV) අනාවරණය සම්පූර්ණ විසඳුම

    සමාගම විසින් ස්වාධීනව සංවර්ධනය කරන ලද නව පරපුරේ න්‍යෂ්ටික අම්ල වේගවත් හඳුනාගැනීමේ වේදිකාවක් වන ASEA තාක්‍ෂණය නිවැරදි, සරල හා වේගවත් න්යෂ්ටික අම්ල වේගවත් හඳුනාගැනීමේ තාක්ෂණයකි, එමඟින් "නියැදීම්වල සිට ප්‍රති results ල" දක්වා මිනිත්තු 35 කින් සම්පූර්ණ ක්‍රියාවලිය සම්පූර්ණ කළ හැකි අතර, න්යෂ්ටික අම්ල හඳුනාගැනීම "පැය මට්ටමේ" සිට "මිනිත්තු මට්ටම" දක්වා සැලකිය යුතු ලෙස වැඩිදියුණු කිරීම.