විසඳුම් නිෂ්පාදකයින් සහ සැපයුම්කරුවන් - China Solutions Factory

  • SARS-CoV-2(2019-nCoV) හඳුනාගැනීමේ සම්පූර්ණ විසඳුම

    SARS-CoV-2(2019-nCoV) හඳුනාගැනීමේ සම්පූර්ණ විසඳුම

    ASEA තාක්‍ෂණය, සමාගම විසින් ස්වාධීනව සංවර්ධනය කරන ලද නව පරම්පරාවේ න්‍යෂ්ටික අම්ල වේගවත් හඳුනාගැනීමේ වේදිකාවක්, නිරවද්‍ය, සරල සහ වේගවත් න්‍යෂ්ටික අම්ල වේගවත් හඳුනාගැනීමේ තාක්‍ෂණයකි, එමඟින් "නියැදීමේ සිට ප්‍රතිඵල දක්වා" සම්පූර්ණ ක්‍රියාවලිය මිනිත්තු 35 කින් සම්පූර්ණ කළ හැකි අතර, "පැය මට්ටමේ" සිට "මිනිත්තු මට්ටම" දක්වා න්යෂ්ටික අම්ල හඳුනාගැනීමේ සැලකිය යුතු දියුණුවක්.